Privacy Policy

Chính sách bảo mật

Điều Khoản
Trang web huongdanmu.net hoạt động dựa trên sự đồng ý về các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Bản Thỏa Thuận này. Khi copy bài viết yêu cầu các bạn phải ghi rõ nguồn http://huongdanmu.net.

Thông tin chúng tôi chia sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài http://huongdanmu.net trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

Có sự đồng ý của bạn

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài thì chúng tôi phải có sự đồng ý của bạn để làm vậy. Chúng tôi cần phải được sự đồng ý tùy chọn để chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

Với quản trị viên tên miền

Quản trị viên tên miền của bạn có thể:

Xem thông tin bài viết, xóa chỉnh sửa nội dung cho phù hợp.

Vì lý do pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức khác nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Hướng Dẫn Mu hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng phi cá nhân tổng hợp một cách công khai và với các đối tác của mình – như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web được liên kết. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin công khai để hiển thị xu hướng về việc sử dụng chung dịch vụ của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Dữ Liệu Đăng Ký và một số thông tin nhất định khác về quý khách phải tuân thủ theo đúng chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

 

Mọi sự sao chép không được sự đồng ý của Hướng Dẫn Mu hoặc trích dẫn nguồn đều vi phạm bản quyền của Hướng Dẫn Mu.