Hướng dẫn hệ thống Socket

HỆ THỐNG KHẢM NGỌC SOCKET
A. Giới thiệu công việc
- Giới thiệu các item mới được bổ sung.
- Item mới được đưa vào như item có socket, hạt nguyên tố , khuôn, ngọc nguyên tố.
B. Giới thiệu hệ thống
1. Giới thiệu
- Bằng cách tách những option từ item trước đây, lắp đặt vào socket để tạo ra item mới.
- Lắp đặt option item có tên gọi là ngọc nguyên tố để tạo ra item có option phụ.

socket

C. Socket Items
Giới thiệu
* Có thể nhặt được chiến phẩm rơi ra trong lúc săn quái vật, option của nó giống như item thông thường.
- Sức tấn công bổ sung, sức chống đỡ, ma lực, tỉ lệ phòng ngự, may mắn, sức sống tự động phục hồi.
* Số socket
- Số socket trong một item có từ 1 đến 3 socket ( vũ khí, cung có thể giữ tối đa là 5)
- Số socket thiết lập từ khi món vũ khí rơi ra và không thể tăng hoặc giảm
* Item có socket đều có những đặc tính giống item bình thường, có thể nâng cấp lên +13và giao dịch bình thường.
D. Tách rời
1. Giới thiệu
* Với nguyên liệu là item hoàn hảo và item set sẽ tạo thành item mới tên gọi làSeed có option đặc trưng như: Lửa, Nước, Sét, Đất, Băng, Gió.
* Hạt nguyên tố được tạo thành sẽ kết hợp với khuôn tạo thành ngọc nguyên tố.
2. Phương pháp tách rời:
* Gặp NPC Seed Master
- Có thể tiến hành quá trình tách rời nhờ Seed Master ở Elbeland.

seedmaster

* Lựa chọn nguyên liệu tách rời
<các item cần thiết khi tách rời >

Tên item
Giải thích
Số lượng sử dụng
Excellent item
Item phải trên +4 1/ lần
Set item
Item phải trên +4 1/ lần
Đá tạo hóa
Cần phải có trong quá trình tách 1/ lần
Đá hỗn nguyên
Cần phải có trong quá trình tách/gắn kết 1/ lần
Ngọc sáng tạo
Cần phải có trong quá trình tách/gắn kết 1/ lần
※ Mức độ thành công phụ thuộc vào từng cấp độ và đẳng cấp của nguyên liệu.

* Xử lý khi quá trình tách rời thất bại

- Các cấp của item hòan hảo/ set item được sử dụng làm nguyên liệu rơi từ 0~2.

- Tất cả item ngọc được sử dụng làm nguyên liệu sẽ bị phá vỡ.

3. Bảng hạt nguyên tố:
· Các loại hạt nguyên tố.

ngocnguyento

E. Gắn kết
Giới thiệu
* Kết hợp hạt nguyên tố và khuôn tạo ra ngọc nguyên tố. Gọi đây là công đoạn gắn kết.
- Hạt nguyên tố có thể nhận được trong quá trình tách.
- Khuôn có thể nhặt được lúc đi săn quái vật.
* Có thể lắp vào socket item bằng seed sphere vừa tạo ra.
* Quá trình gắn kết có thể tiến hành thông qua Seed Master giống như quá trình tách rời.
Khuôn
1) Định nghĩa
* Là Item có với dạng tinh thể chứa hạt nguyên tố.

* Nếu không có chứa hạt nguyên tố bên trong thì không thể lắp vào soket được.

2) Hình thức sở hữu
* Có thể nhặt được khi săn quái vật (không đạt được khi tách ra hoặc liên kết)

socket

Ngọc nguyên tố:
1) Định nghĩa
* Kết hợp hai item hạt nguyên tố và khuôn sẽ cho ra sản phẩm cuối cùng là item ngọc nguyên tố.
* Trong khi kết hợp ngọc nguyên tố sẽ nhận được option mang hạt nguyên tố và giá trị số bị nén lại.
* ngọc nguyên tố nếu được lắp vào socket thì có thêm option ở socket item.
2) Hình thức sở hữu
Có thể lấy được thông qua quá trình gắn kết NPC.
F. Phương pháp lắp đặt:

<Nhà nghiên cứu Seed >
* Sử dụng NPC
- Có thể tiến hành lắp đặt và phá hủy nhờ vào nhà nghiên cứu seed ở vùng Elbeland.
- Item vũ khi có thể lắp đặt ngọc nguyên tố có chứa thuộc tính của lửa, băng, sét.
- Item phòng ngự có thể lắp đặt ngọc nguyên tố có chứa thuộc tính nước, gió, đất.
* Chọn nguyên liệu tách rời:
Tên Item
Giải thích
Số sử dụng
Socket item
· item vũ khí/ phòng ngự phải còn dư socket 1/ lần
Ngọc nguyên tố
· item được kết hợp từ hạt nguyên tố và khuôn 1/ lần
Đá hỗn nguyên
· cần phải có trong quá trình kết hợp 1/ lần
Đá sáng tạo
· cần phải có trong quá trình kết hợp 1/ lần
G. Socket bổ sung:
* Ngoài option mang Ngọc nguyên tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
* Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là “ Tính năng nguyên tố” và “Tính năng socket”.
1) Tính năng nguyên tố
- Theo cách tổ hợp số lượng từng thuộc tính của seed sphere được lắp đặt, sẽ hình thành nên bonus option ở socket item bổ sung.
- Thứ tự của seed sphere được tổ hợp rất quan trọng. Option được hình thành không theo thứ tự tổ hợp sẽ không cho kết quả như ý đôi khi không hình thành option mới.

tinhnangsocket

H. Phá huỷ:

- Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.
- Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Seed Master
- Không cần phải sử dụng item để phá hủy
- Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.

Comments

comments

Bình luận