Cách kiếm điểm PCPoints

Điểm có điểm PCPoints trong game dùng để cộng hưởng đồ các bạn phải săn những con Boss trong sever, điển hình như:

- Selupan, Kundun, Medusa, Bóng Ma Kundun mỗi con được 255đ
- Boss trong phụ bản Dopple : 255đ
- Các Boss trong Gaion từ thứ 2 -> chủ nhật (2 Boss) : 255đ
- Bàn tay Maya : 5đ
- NightMare : 255đ

Medusa xuất hiện vào phút 15 tại Devil 7 -> kiếm PCPoint dễ
Hiện tại 1 ngày có 4 đợt Kundun xuất hiện tại Davias các Sever 2-4-6-8-9 các bạn có thể party vừa săn Santa vừa săn Kundun -> Được PK

Comments

comments

Bình luận